معرفی کتاب :خاطرات جنگ

معرفی کتاب :خاطرات جنگ

مجموعه ای ازنوشته های کودکان و نوجوانان

 

این کتاب درباره ی خاطرات کودکان و نوجوانانی است که زمان جنگ تحمیلی شاهد حوادث تلخ و ناگوار بوده

اند.در آن زمان مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری تصمیم گرفت با تهیه و توزیع کارت هایی در بین

کودکان ونوجوانان مهاجر جنگ و جنگ زده از آن ها بخواهد تا خاطره هایی را که از جنگ دارند بنویسند و به

مرکز بفرستند حاصل این کار نزدیک به دو هزار خاطره بود که پس از بررسی دقیق از میان آنها تعداد صد خاطره

انتخاب گردید تا در چند مجموعه به چاپ رسید.

«نزدیکیهای عید بود. داشتیم ناهار می خوردیم . هنوز لقمه برنج به دهانم نرسیده بود که صدای انفجار در

کوچه پیچید، گیج شده بودم تا به خودم آمدم دیدم زیر خرابی های خانه ی خودمان هستم...»

اگر می خواهید ادامه  این خاطره را بخوانید از قفسه 8فا0 مرکزتان این کتاب را به امانت بگیرید.

(کاری از علی نیکجویان عضومرکز سیمرغ)


منبع: http://markazman-kiyakola.blogfa.com

کلمات کلیدی: کتاب ,خاطره ,خاطرات ,کودکان ,کتاب خاطرات ,معرفی کتاب